اعضای هیئت مدیره

علی رضا ابراهیمی
رئیس هیئت مدیره

کارشناس معدن

دانشگاه آزاد تهران

علی عبدالرزاق نژاد
مدیر عامل

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

دانشگاه تهران

نوید امینی
مدیر فنی

دکترا ژئوفیزیک

دانشگاه تهران

تیم همکاران 

مجتبی خسروی
کارشناس فنی و مشاور فروش

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

کارشناسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

آزاده نادری نژاد
کارشناس فنی و مشاور فروش

کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

کارشناسی فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سعید رحیمیان
مدیر بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

محمدرضا نوروزی
مدیر مالی

محبوبه پوریوسفیان
کارشناس مالی

فرشته آهنج
مسئول دفتر

محمدجواد خوش نواز
مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه

دکترا ژئوفیزیک