رادار اینترفرومتریک IBIS-FS PLUS

رادار اینترفرومتریک IBIS-FS PLUS

معرفی رادار اینترفرومتریک IBIS-FS PLUS

رادار اینترفرومتریک IBIS-FS PLUS یکی از انواع رادارهای اینترفرومتریک می باشد که به منظور پایش وضعیت سازه ها، پل ها و سایر تاسیسات شهری مورد استفاده قرا می گیرد. این سیستم نسخه ای از سیستم IBIS-FS می باشد که مناسب برای محیط های شهری و همراه با نویز زمینه زیاد می باشد و به منظور حذف نویز زمینه به سیستم IBIS-FS یک شتابنگار افزوده شده است. این رادار توسط کمپانی IDS ایتالیا معرفی شده است و در مکانهای با ارتعاشات زیاد این ارتعاشات به سه پایه سیستم منتقل می شود و نتایج اندازه گیری را مخدوش می نماید. از این رو با ثبت این ارتعاشات زمینه توسط شتابنگار  و حذف این داده ها از داده های ثبت شده توسط رادار می توان به جابجایی های واقعی سازه دسترسی پیدا کرد.

در شکل زیر خط آبی پاسخ فرکانسی اندازه گیری انجام شده به وسیله سیستم رادار اینترفرومتریک IBIS-FS PLUS را نشان می دهد. ارتعاشات زمین به وسیله شتابنگار اندازه گرفته می شود (خط قرمز) و از پاسخ سیستم کم می شود و در نتیجه منحنی سبز رنگ ایجاد می شود که تنها مربوط به مقادیر جابجایی اندازه گیری شده است.

 

دانلود کاتالوگ