اعضای هیئت مدیره

علی رضا ابراهیمی
رئیس هیئت مدیره

کارشناس معدن

دانشگاه آزاد تهران

علی عبدالرزاق نژاد
مدیر عامل

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

دانشگاه تهران

نوید امینی
مدیر فنی

دکترا ژئوفیزیک

دانشگاه تهران

تیم همکاران 

مجتبی خسروی
کارشناس فنی و فروش

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

کارشناسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

آزاده نادری نژاد
کارشناس فنی و فروش

کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

کارشناسی فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حامد ابراهیمی
کارشناس فنی بخش عمران و راه آهن

کارشناس ارشد راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

سعید رحیمیان
مدیر بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

محبوبه پوریوسفیان
کارشناس مالی

محمدجواد خوش نواز
مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه

دکترا ژئوفیزیک