پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی

پراب دریل و تزریق در تونل

عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز جهت گذر از سازند آسماری

تونل انتقال آب بازی دراز یکی از تونل های انتقال آب طرح گرمسیری می باشد. بخشی از مسیر عبور این تونل از سازند آسماری می باشد. با توجه به خصوصیات سازند آسماری احتمال هجوم آب، برخورد با حفرات آب دار و زون خرد شده وجود داشت. از این رو شرکت زمین سنجش رایان با ایجاد کارگروه فنی و مهندسی، بخش نظارت پروژه گذر از سازند آسماری را بر عهده گرفت. بدین منظور مخاطرات پیش رو در مسیر حفاری در دو مبحث کلی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا عملیات TSP انجام شده و سپس عملیات Probe Drilling به منظور ایجاد چال شناسایی و همچنین تزریق به صورت سیستماتیک در طول مسیر عبور TBM از سازند آسماری انجام شد.

پراب دریل و تزریق در تونل

ایجاد پورت در شیلد TBM

TBM تونل بازی دراز فقط در نیمه بالایی کاترهد دارای لوله هادی بوده از این روز امکان دسترسی به تمامی پورت های لوله هادی جهت حفاری وجود نداشت لذا شرکت زمین سنجش رایان با طراحی و نظارت فنی برای اولین بار در ایران، در نیمه پایینی شیلد دستگاه TBM به تعداد 9 پورت با موفقیت ایجاد نمود تا عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز به صورت کامل در تمامی زوایا صورت پذیرد.

پراب دریل و تزریق در تونل

اجرای عملیات پراب دریل و تزریق در تونل

به منظور اجرای عملیات Probe Drill دکل حفاری و بوم آن اصلاح گردید تا توانایی حفاری در تمامی زوایا و لوله هادی ها وجود داشته باشد. با بهره گیری از چکش حفاری MARINI عملیات ایجاد چال شناسایی به صورت سیستماتیک اجرا گردید و همچنین در نواحی که احتیاج به تزریق بود از هیمن چال ها تزریق انجام شد. این پروژه در مدت زمان یک ماه با موفقیت به انجام شد.  

پراب دریل و تزریق در تونل

پراب دریل و تزریق در تونل

ثبت سریع ترین رکورد حفاری در سنگ

ثبت رکورد حفاری پراب دریل یک راد 1.20 متری در مدت زمان کمتر از دو دقیقه یکی از بزرگترین دستاوردهای این شرکت در این پروژه می باشد.

پراب دریل و تزریق در تونل