تشخیص آلودگی بالاست و زیرسازی خط با سیستم راداری (GPR)

آلودگی بالاست

آلودگی بالاست

نظر به اینکه داده‌های هندسه خط برای ارزیابی هدفمند مدیریت و نگهداری خط کافی نیستند، همچنین از آنجایی‌که کنترل آلودگی بالاست و زیرسازی به‌صورت چشمی بسیار دشوار و همراه با خطای انسانی است، بیشتر از دو دهه است که استفاده از رادار زمین نفوذ برای ارزیابی مصالح خاک و سنگ بکار رفته در خطوط آهن دنیا تبدیل به امری رایج شده است. شرکت زمین سنجش رایان با در اختیار داشتن تجهیزات راداری زمین نفوذ (GPR) با آخرین تکنولوژی روز اروپا، قادر است این تکنولوژی را در راه‌آهن ایران بکار بندد. برای ارزیابی حفرات یا خرابی در زیرسازی باید از آنتن Ground coupled استفاده شود که ارزیابی آن با سرعت کمتری قابل انجام است. لذا نمی‌توان با سرعت بالا زیرسازی تمام خطوط راه آهن ایران را ارزیابی کرد. برای این منظور بهتر یک سری مقاطع منتخب از خطوط برای آنالیز زیرسازی انتخاب شوند.

مزایا

  •  تعیین توپولوژی لایه‌بندی بالاست و زیرسازی به‌منظور تعیین مرزبندی لایه‌ها و تشخیص نواحی تراورس آویزان و حفرات و ترک‌ها در زیرسازی
  •  تشخیص گل زدگی ballast pocket (مشترک میان روسازی و زیرسازی)
  • تعیین آلودگی بالاست به‌منظور مدیریت عملیات سرند بالاس
  • تعیین رطوبت لایه‌های مختلف به‌منظور کنترل زهکشی خط
  •  تشخیص افتادگی ناحیه‌ی انتقال به پل (مشترک میان روسازی و زیرسازی). با انواع روش‌های تزریق دقیق، می‌توان سازه دچار افتادگی را بدون نیاز به تخلیه بالاست و عملیات زمان‌بر، لیفت کرد تا روسازی راه‌آهن با دقت میلی‌متر تراز شود
  • تشخیص کالورت‌‌ها و بوزهای مدفون به‌منظور حل مشکل زهکشی