سامانه‌ی اندازه‌گیری پارامترهای هندسی خط‌آهن

اندازه گیری هندسه خط آهن

برای ارزیابی هندسه‌ی خط در تمام سرعت‌های عملکردی و بارهای محوری رایج در راه‌آهن از سامانه‌ی اندازه‌گیری پارامترهای هندسی خط‌آهن (C-TGMS) استفاده می‌شود. این سامانه با استفاده از سیستم‌های غیر تماسی لیزری و اینرسی، اندازه‎گیری را انجام می‌دهد. استفاده از سامانه های اینرسی سنجی کمک می کند تا محدودیت روش وتری (مبتنی بر سه بوژی اندازه‌گیری) و همچنین  اثر انواع سیستم تعلیق ماشین های ریلی مختلف حذف شود.

پارامترهای هندسی خط:

 • عرض خط (gauge)
 • اختلاف تراز ریل چپ و راست (محاسبه دِوِر) (cross level)
 • تراز طولی (longitudinal level)
 • تراز عرضی (alignment)
 • پیچش (اعوجاج خط) (twist)
 • انحنای افقی (horizontal curvature)
 • انحنای قائم (vertical curvature)
 • شیب خط (track gradient)
 • شتاب‌های گهواره بوژی و جعبه محور (acceleration on pivot and axle boxes)
 • پروفیل ریل (rail profile) (در صورت انتخاب آپشن)
 • کاریوگیشن ریل (rail corrugation) (در صورت انتخاب آپشن)

اندازه‌گیری دقیق در کنار الگوریتم‌های هوشمند، این سامانه را قادر به انجام اندازه‌گیری با قابلیت اطمینان بالا تحت استاندارد‌های بین‌المللی نظیر EN13848 ساخته است.

جانمایی‌ها:

این سامانه از یک سیستم سنجش اینرسی (IMU) و دو سیستم مثلث‌سازی نوری (optical triangulation) بهره می‌برد. همچنین قابلیت نصب بر روی انواع بوژی‌ها در آن تعبیه‌شده است. این سامانه نیز مانند دیگر سامانه‌های اندازه‌گیری به سیستم پردازنده‌ی مرکزی نصب می‌شود. شکل‌های زیر شمایی از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی سامانه‌ی C-TGMS را نشان می‌دهند.

 

اندازه گیری هندسه خط آهن