عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز جهت گذر از سازند آسماری

عملیات پراب دریل و تزریق

عملیات Probe Drilling تونل انتقال آب بازی دراز

تونل انتقال آب بازی دراز یکی از تونل های انتقال آب طرح گرمسیری می باشد. بخشی از مسیر عبور این تونل از سازند آسماری می باشد. با توجه به خصوصیات سازند آسماری احتمال هجوم آب، برخورد با حفرات آب دار و زون خرد شده وجود داشت. از این رو شرکت زمین سنجش رایان با ایجاد کارگروه فنی و مهندسی، بخش نظارت پروژه گذر از سازند آسماری را بر عهده گرفت. بدین منظور مخاطرات پیش رو در مسیر حفاری در دو مبحث کلی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا عملیات TSP انجام شده و سپس عملیات Probe Drilling به منظور ایجاد چال شناسایی و همچنین تزریق به صورت سیستماتیک در طول مسیر عبور TBM از سازند آسماری انجام شد.

عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز

شکل 1. تونل انتقال آب بازی دراز

TBM تونل بازی دراز فقط در نیمه بالایی کاترهد دارای لوله هادی بوده از این روز امکان دسترسی به تمامی ساعات جهت حفاری وجود نداشت. شرکت زمین سنجش رایان با طراحی و نظارت فنی برای اولین بار در ایران، در نیمه پایینی شیلد دستگاه به تعداد 9 پورت با موفقیت اجرا نمود تا عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز به صورت کامل در تمامی زوایا صورت پذیرد.

عملیات پراب دریل و تزریق

شکل2. طراحی و ساخت پورت در شیلد TBM

به منظور اجرای عملیات Probe Drill دکل حفاری و بوم آن اصلاح گردید تا توانایی حفاری در تمامی زوایا و لوله هادی ها وجود داشته باشد. با بهره گیری از چکش حفاری MARINI عملیات ایجاد چال شناسایی به صورت سیستماتیک اجرا گردید و همچنین در نواحی که احتیاج به تزریق بود از هیمن چال ها تزریق انجام شد. این پروژه در مدت زمان یک ماه با موفقیت به انجام شد.

عملیات پراب دریل و تزریق

عملیات پراب دریل و تزریق

شکل 3. نصب چکش حفاری مارینی و اجرای عملیات Probe drilling

ثبت رکورد حفاری پراب دریل یک راد 1.20 متری در مدت زمان کمتر از دو دقیقه یکی از بزرگترین دستاوردهای این شرکت در این پروژه می باشد.

عملیات پراب دریل و تزریق

شکل4. ثبت سریع ترین رکورد حفاری در عملیات پراب دریل در ایران

عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز با گذر از سازند آسماری، در پایان خرداد ماه 1397 با موفقیت به پایان رسید.

عملیات پراب دریل و تزریق در تونل انتقال آب بازی دراز جهت گذر از سازند آسماری عملیات Probe Drilling تونل انتقال آب بازی دراز تونل انتقال آب بازی دراز یکی از تونل های انتقال آب طرح گرمسیری می باشد. بخشی از مسیر عبور این تونل از سازند آسماری می باشد. با توجه به خصوصیات سازند […]