شرکت زمین سنجش راین در تابستان 1397 موفق به نصب و را اندازی رادار MSR250 در معدن چغارت گردید. معدن

شرکت زمین سنجش راین در تابستان 1397 موفق به نصب و را اندازی رادار MSR250 در معدن چغارت گردید. معدن